ALGEMENE VOORWAARDEN HONDENUITLAATSERVICE JUST ES 4DOGS

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hondenuitlaatservice/     De opdrachtnemer, Just Es 4Dogs, gevestigd aan de Weverij 5a,

opdrachtnemer:               1185 ZE Amstelveen.

Opdrachtgever:                Bezitter/eigenaar van de hond.

Opdracht:                          Het uitlaten van de hond in groepsverband door hondenuitlaatserviceJust Es 4Dogs, mits schriftelijk anders afgesproken.

Hond:                                Hond van de opdrachtgever welke door hondenuitlaatservice Just Es 4Dogs

uitgelaten wordt.

Hondenuitlaat-                 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de

overeenkomst:                  opdrachtgever zich verplicht de hond gedurende een bepaalde periode uit telaten en te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Verzorging:                       De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van hetwelzijn van de hond.

Vervoer en uitlaten:         Het tijdelijk ter beschikking stellen van een verblijf in het vervoermiddel ten  behoeve van het vervoeren van de hond. Het                                                  uitlaten van de hond op een daartoe bestemde locatie.

Reservering:                      De afspraak tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever om de hond gedurende  een overeengekomen periode uit te l                                                 laten en te verzorgen op het moment van in ontvangst nemen van de hond geldende tarief.

Vaccinatie:                        De op het moment van de hondenuitlaatovereenkomst geldendevaccinatieverplichtingen, waarover de opdrachtnemer de                                                 opdrachtgever informeert en waaraan de opdrachtgever moet voldoen.

Machtiging:                      Een door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk verstrektevolmacht, die de opdrachtnemer verplicht om voor                                              rekening van de opdrachtgever deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijkesymptomen zijn dat het                                                    welzijn van de hond in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer

               en opgrachtgever met betrekking tot het uitlaten van een hond.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1         De opdrachtnemer brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk uit.

3.2         Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen;

  • de periode waarvoor de gevraagde diensten van het uitlaten van de hond geldt;
  • de prijs en wijze van betaling hiervan;
  • de in de sector vereiste vaccinaties;
  • de gevallen waarin het uitlaten van de hond kan worden geweigerd;
  • de zorg van de opdrachtgever om de naam van een contactpersoon en/of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg bijzondere omstandigheden;
  • de vermelding van de naam van de dierenarts/dierenkliniek die de opdrachtnemer zal inschakelen wanneer het welzijn van de hond dit nodig maakt;
  • de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3.3         Een schriftelijk aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurendedertig dagen nadat de opdrachtgever het                             aanbod heeft ontvangen.

3.4         Het schriftelijk aanbod gaat verzegeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 De overeenkomst

4.1         De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod.

4.2         Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever schriftelijk of langs electronische weg een bevestiging hiervan,                               eventueel in de vorm van een factuur.

 

Artikel 5 De prijs en prijswijzigingen

5.1         De prijs die de opdrachtgever moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de verzorging, het vervoer,                             uitlaten van de hond en de verschuldigde BTW.

5.2         Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn                 niet van invloed op de overeengekomen prijs

5.3         Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

 

Artikel 6 De betaling

6.1         Tenzij anders overeengekomen, vindt de betaling plaats zoals overeengekomen en schriftelijk isvastgelegd in de overeenkomst tussen de                     opdrachtnemer en de opdrachtgever. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de                                         opdrachtnemer bankrekening of door middel van door banken erkende vormen van electronisch betalen.

6.2         Het afzeggen van de gemaakte afspraak tot uitlaten van de hond geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de uitlaatprijs, tenzij                             partijen anders overeengekomen  zijn.

6.3         De opdrachtgever ontvangt een bewijs van betaling van de opdrachtnemer.

 

Artikel 7 Annuleren

Een hondenuitlaatafspraak moet minstens 24 uur van te voren afgezegd worden. Is dit niet het geval, dan wordt 100% van de prijs in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

Artikel 8 Rechten en plichten van de opdrachtnemer

8.1         De opdrachtnemer verplicht zich om conform de gesloten hondenuitlaatovereenkomst gedurende de overeengekomen periode                                       overeengekomen verzorging en uitlaten van de hond te verlenen op een wijze zoals een vakbekwame opdrachtnemer beaamt.

8.2         De opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de  opdrachtgever  ten aanzien van het uitlaten en                   verzorgen van de hond. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd.

8.3         De opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijde het recht om af te zien van de opdracht als zij

              van mening is dat de hond problemen of een gevaar kan leveren voor andere onder haar hoede gestelde honden. Opdrachtnemer                                 geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra  er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

8.4         De opdrachtnemer behoudt zich het recht om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie mits 4 weken van                               tevoren  aangekondigd te hebben.

8.5         Hondenuitlaatservice Just Es 4Dogs behoudt zich het recht voor indien de opdracht niet tot slecht uit te voeren is door hevige                                           weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm en extreme warmte de opdracht te annuleren. 

 

Artikel 9 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

9.1         De opdrachtgever moet, uiterlijk bij aanvang van het ingaan van de hondenuitlaatovereenkomst, aan de opdrachtnemer alle gevraagde                         informatie verstrekken, die van belang is voor een goed en verantwoord uitlaten van de hond. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de                 op die informatie betrekking hebbende documenten.

9.2         De opdrachtgever is verplicht bij het ondertekenen van de hondenuitlaatovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de eerste maal dat                 de hond wordt uitgelaten, het bewijs af te geven dat de hond op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan. Voor                             honden betreft dit in elk geval Rabies, Cocktail- en Kennelhoest.

9.3         De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de opdrachtnemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van                     gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de opdrachtgever niet is toe te rekenen.

9.4         De opdrachtgever is verplicht bij het ondertekenen van de hondenuitlaatovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de eerste maal dat                 de hond wordt uitgelaten, de hond preventief te behandelen tegen vlooien, teken en wormen.

9.5         De opdrachtgever wordt verzocht de hond te voorzien van een degelijke halsband of tuig met een goed functionerende riem.

              Geen slipketting!

9.6         Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw hond valt, is verplicht.

9.7         De opdrachtgever accepteert, dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

9.8         De opdrachtgever machtigt, bij het ondertekenen van de hondenuitlaatserviceovereenkomst, de opdrachtnemer om medische zorg te                          verschaffen, indien de opdrachtnemer dit nodig acht. Indien   blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener                       eerst contact met de opdrachtgever/eigenaar van de hond gezocht worden. De kosten hiervan zijn ten alle tijde voor  rekening van de                           opdrachtgever.

9.9         Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is wanneer afgesproken                      worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 10 Ziekte van de hond

10.1       De opdrachtgever machtigt, bij het ondertekenen van de hondenuitlaatserviceovereenkomst, de opdrachtnemer om medische zorg te                           verschaffen, indien de opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m. de zorgverlener                         eerst contact met de opdrachtgever/eigenaar van de hond gezocht worden. De kosten hiervan zijn ten alle tijde voor rekening van de                              opdrachtgever.

10.2       De opdrachtnemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, de hond kalmerende of andere medicamenten                       (laten) toedienen.

10.3       De opdrachtnemer is bij teruggave van de hond aan de opdrachtgever verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte                                             samenhangende bijzonderheden bij de hond tijdens het verblijf. Van het raadplegen van een dierenarts wordt in het verslag in elk geval                       melding gemaakt.

 

Artikel 11 Overlijden van de hond

Indien de hond tijdens het uitlaten of vervoer overlijdt, stelt de opdrachtnemer na het overlijden van de hond de opdrachtgever of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot van de hond wordt zo spoedig mogelijk overgedragen aan de opdrachtgever of de contactpersoon.

 

Artikel 12 Gevolgen van het niet nakomen van de hondenuitlaatserviceovereenkomst

Indien de opdrachtnemer de hond, zonder hiervan bericht te hebben ontvangen van de opdrachtgever, zoals aangegeven in de hondenuitlaatovereenkomst niet kan ophalen bij de opdrachtgever is de opdrachtnemer;

  • niet verplicht om de gereserveerde uitlaatserviceplek nog langer voor de opdrachtgever beschikbaar te houden;
  • gerechtigd om 100% van de hondenuitlaatprijs voor de gereserveerde dag/periode in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de opdrachtgever niet is toe te rekenen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1       De opdrachtgever blijft ten alle tijde aansprakelijk voor daden van zijn/haar hond.

13.2       Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele                        kosten van medische zorg en schade aan derde worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van                  de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.

13.3       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer aan de hond.

 13.4      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.

 13.5       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Opdracht.

 13.6      Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het                   moment van de opdracht, ziektes, verwondingen,aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.